Zasady przyprowadzania i odbioru dzieci

Zasady przyprowadzania i odbioru dzieci obowiązujące w Przedszkolu:

1. Przedszkole jest czynne od godz. 5.30 do godz.17.00

2. Dzieci przyprowadzamy do przedszkola do godziny 8.00, a odbieramy najpóźniej o godz. 17.00.

3. Przyprowadzanie i odbieranie w innych godzinach należy ustalić indywidualnie z dyrektorem placówki lub bezpośrednio z wychowawcami grup.

4. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola i przekazują pod opiekę nauczycielowi - niedopuszczalne jest pozostawianie dzieci na terenie przedszkola lub przed budynkiem.

5. Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być zdrowe.

6. W przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola rodzice zostaną poinformowani o sytuacji telefonicznie i są zobowiązani odebrać dziecko niezwłocznie.

7. W przypadku zagrożenia życia dziecka przedszkole wzywa karetkę pogotowia przekazując dziecko pod opiekę lekarzowi równocześnie informując rodziców o zaistniałej sytuacji. Nauczyciel przebywa wraz z dzieckiem do momentu przybycia rodziców.

8. Odbierać dzieci z przedszkola mogą:

  • rodzice lub prawni opiekunowie,
  • inne pełnoletnie osoby na pisemne upoważnienie wystawione przez rodziców/opiekunów,
  • w wyjątkowych sytuacjach rodzeństwo dzieci ( ukończone 10 lat) na pisemne upoważnienie rodziców /opiekunów i wyłączną ich odpowiedzialność

9. Osobom nietrzeźwym dzieci nie wydajemy.

10. Nie obowiązują upoważnienia telefoniczne.

11. Rodzice zobowiązani są do powiadamiania przedszkola o czasie nieobecności dziecka w placówce.

 

 

Numer telefonu do Placówki: 530-527-027